Mørk Lys

Salgs- og leveringsbetingelser

Vilkår pr. 01.01.2021 for salg av varer og tjenester fra Tonne Dental AS (selger) til kunde, som er profesjonell forbruker (næringsdrivende).

Prisforbehold

Alle priser gis med forbehold om prisendringer innen ferdigstillelse/levering. Forbeholdet gjelder prisendringer vi ikke har kontroll over, eksempelvis valutakursendringer og prisendringer hos vår leverandør.

Bestilling, avbestilling og retur

Ved kjøp av utstyrspakker over kr 50.000 vil det normalt bli utstedt en ordrebekreftelse som skal underskrives eller aksepteres av kjøper (muntlig, pr. epost eller skriftlig). Denne kan ikke avbestilles uten vårt skriftlige samtykke. Spesialbestillinger kan normalt ikke returneres eller avbestilles. Annen avbestilling og eventuell retur kan ikke gjøres uten vårt samtykke. All retur må godkjennes av Tonne Dental AS på forhånd. Oppkravssendinger ved retur aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å belaste minimum 10% av fakturaverdi ved avbestilling og eventuelle returkostnader. Dersom emballasje er tapt eller skadet belastes for dette. I noen tilfeller er det ikke returrett ved brutt forsegling, dette av hygieniske årsaker (ref. Forbrukerrådets veileder punkt 16.8.).

Betalingsvilkår

Betaling for utstyrspakker over kr 50.000 er netto kontant, dersom annet ikke er avtalt, etter levering hos kjøper. Ønsker kjøper å utsette montering og/eller eventuelt forsendelse, forfaller utstyret til betaling 10 dager etter at kjøper er meddelt at utstyret er klart til avhenting/ forsendelse. Vi forbeholder oss retten til å belaste lagerleie.

For annet utstyr, deler, forbruksvarer og tjenester gjelder betaling pr. 10 dager netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling belaster vi renter etter gjeldende sats (p.t. 12,0% rente p.a.), samt purregebyr.

Salgspant

Tonne Dental har som selger full salgspant i salgsgjenstand(ene) inntil den/de i sin helhet med tillegg av frakt, eventuelle renter, utlegg og omkostninger er betalt.

Spesielle avtalevilkår

Spesielle vilkår utover ovenstående betingelser kan bare avtales skriftlig.

Leveringstid

De leveringstider som blir angitt i tilbud og på ordrebekreftelse bygger på opplysninger fra vår leverandør og speditør. Disse kan bare ansees som overslag og ikke bindende avtalebestemmelse. Vi innestår følgelig ikke for at oppgitt leveringstid blir overholdt, men vil varsle kjøper om det oppstår forsinkelser.

Leveringssted

Leveringssted er Trollåsveien 8, 1414 Trollåsen dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Transportomkostninger (frakt)

Alle vareforsendelser sendes for kjøpers regning.

Forsikring

Alle transportoppdrag bestilt eller foretatt av oss eller våre samarbeidspartnere vil være forsikret under innlasting, transport og utlasting. Utstyret er ikke forsikret av oss etter fremkomsten, heller ikke i tiden mellom fremkomsten og ferdigstillelse. Forsikringsselskapets egenandel kommer til fratrekk ved evt. forsikringssak.

Garanti

Vi garanterer mot funksjonsfeil, material- og fabrikasjonsfeil på utstyret i den tid produsenten har angitt, normalt er dette 1 – ett – år. Unntak kan forekomme, både med kortere og lengre garantitid. Reparasjoner utover garantiperioden garanteres i 3 måneder. Garantien gjelder fra levering til kjøper hvis ikke annet er avtalt. Brukt og demobrukt utstyr har normalt garantitid på 1 til 3 måneder.

Garantiens omfang

Utstyret er ved forskriftsmessig bruk dekket av garanti. Produsenten avgjør om garantibetingelsene er oppfylt. Garantien innebærer en plikt til å utbedre kostnadsfritt for kjøper feil omfattet av garantien. I tilfeller der det vil være naturlig å frakte utstyret til vår adresse for reparasjon, betaler kjøper fraktkostnader, ellers betaler kunden for reise/oppmøte.

Garantiens begrensninger

Garantien omfatter ikke ordinære driftsutgifter som lyspærer, olje, o-ringer, pakninger, sikringer, røntgenrør, instrumentslanger og sugeslanger.

Garantien omfatter ikke utbedringer av skader av enhver art innvendig og utvendig uansett skadeårsak, herunder uhell, naturhendelser, vannskader, dårlig vannkvalitet, dårlig avløp, strøm-, og spenningsskader, skade påført av personer, og skade påført fra andre gjenstander. Garantien omfatter ikke eksteriørmessige slitasjeskader. Garantien omfatter ikke indirekte kostnader eller tap i forbindelse med reparasjonsarbeid, herunder inntektstap eller erstatningsutstyr.

Omfanget av konsulenttjenester

Ved kjøp av utstyr utarbeides det tegninger og instrukser for tilretteleggelse og utførelse av utstyret. Konsulenttjenestene baseres på informasjon fra kjøper. Kjøper må derfor gi nødvendige opplysninger og i god tid fremlegge tilstrekkelig materiale for planleggingen. Konsulenttjenester utover dette avtales ved hvert enkelt kjøp.

Konsulentansvar

Konsulenttjenester utføres på en faglig forsvarlig måte innen rammene av oppdraget. Dette innebærer at kjøper selv har risikoen for og må bære følgene av opplysningene han selv gir eller ved sin arkitekt, håndverkertjenesteyter, gårdeier m.v. Under enhver omstendighet fraskriver vi oss ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader ved arbeidene, bygningskostnader, og andre indirekte skader som måtte oppstå ved konsulenttjenesten.

Formidling av håndverkertjenester

Kjøper må selv sørge for at de primære installasjoner, som vann og elektrisitet, fungerer riktig og til rett tid, jfr. bestemmelser om montasje. I den utstrekning det er praktisk mulig kan vi bistå med råd og veiledning, herunder formidle kontakt til autoriserte fagfolk. Dette innebærer ingen overtagelse av risikoen for at primærinstallasjonene fungerer tilfredsstillende.

Montering

Riktig primærinstallasjoner, eksempelvis sentralsugeanlegg, vannanlegg og god vannkvalitet, elektrisitet og elektrisitetskvalitet, må kjøper alltid selv sørge for og bekoste. Det samme gjelder tilslutningsutgifter ved tilslutning av de primære installasjoner, som er påbudt utført av autorisert installatør. Montering av innredning må kjøper selv bekoste. Montørens reise-, kost- og losjiutgifter betales etter regning av kjøper.

Bygningsmessige installasjoner og arbeider må være ferdigstilt før montering av utstyret blir avtalt påbegynt. Oppstår det forsinkelser og merkostnader fordi lokalet, bygningsmessige eller primæropplegget ikke er fullstendig klargjort, må kjøper dekke dette etter regning.

Dersom kjøper forlanger utstyret montert lørdag, helligdager eller på overtid, må kjøper betale tilleggsvederlag etter gjeldende regler.

Om intet annet er avtalt blir utstyret plassert i overensstemmelse med våre plantegninger eller i henhold til standardinstruksjoner fra våre leverandører.

Øvrige vilkår

Ikke under noen omstendighet er Tonne Dental AS ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste og/eller økonomisk ansvarlig for tap eller skade på utstyr, inventar eller annet. Vi er heller ikke ansvarlig for tap av data som følge av teknisk feil, mangler, skader, tyveri, brann e.l.

Utstyret leveres i.h.t. ordrebekreftelse og brosjyrespesifikasjoner, med forbehold om endringer av leverandørens tekniske spesifikasjoner uten varsel. Follo og Nordre Follo Tingrett avtales som rett verneting.